Privacyverklaring.
OXFAM Wereldwinkel Beernem VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
geen persoonsgegevens doorgeven aan de andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
de nodige maatregelen genomen hebben voor onze website, waar we gebruik maken van Google Analytics cookies, maar waarbij geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google.
Hiervoor werd een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, de IP adressen worden automatisch anoniem gemaakt, gegevens delen is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google  Analytics-cookies.
gezorgd hebben dat de website gebruik maakt van een beveiligd SSL-certificaat (https protocol)
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring wenst contact op te nemen met ons kan dit via onderstaande contactgegevens:

Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW
Bloemendalestraat 107
8730 Beernem
info@wereldwinkelbeernem.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW
het kunnen factureren van de klanten in hun winkel.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van u
verzamelen en verwerken.
persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, email adres.
financiële gegevens: naam, voornaam, bedrijf, email adres, telefoonnummer, gsm nummer, BTW nummer
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden
het versturen van nieuwsbrieven. Daarvoor worden de gegevens bijgehouden door Mailchimp.
het factureren van onze klanten. Daarvoor worden de gegevens bijgehouden in het POS programma van ShopPlus dat draait op de pc in de winkel.
Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij kunnen persoonsgegevens met derden delen indien u ons hiertoe toestemming geeft. Deze toestemming kan u ten alle tijde intrekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn.
Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij bewaren de gegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
De toegang tot het programma Mailchimp is voorbehouden aan enkele bestuursleden en is beschermd met een paswoord en gebruikersnaam.
De facturatie wordt enkel uitgevoerd door de persoon die verantwoordelijk is voor het financiële luik van de vereniging. Zij moet zich met een gebruikersnaam en paswoord aanmelden op de module waarmee facturen kunnen gemaakt worden.
Van het klantenbestand op de pc wordt regelmatig een backup genomen door de persoon die verantwoordelijk is voor ShopPlus.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens.
U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. U kan ons contacteren via de contactpagina van onze website (www.wereldwinkelbeernem.be).
U kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of één van onze medewerkers.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde zaken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Wijziging privacy statement.
Oxfam Wereldwinkel Beernem VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen die via onze website aankondigen.
De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018. Oudere versies worden door ons bewaard en kunnen steeds geraadpleegd worden. Een verzoek via email volstaat hiervoor.

Versie mei 2018